2% z dane

2% z Dane

Aj Vaše 2% pomáhajú tvoriť nové príbehy
Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby.
 1. Právnické osoby môžu prijímateľom poukázať 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby (minimálne však 8 €) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 1. Určujúcou skutočnosť či právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% je:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 1. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania pre právnické osoby sú nasledovné:
Názov Folklórne štúdio Devín
IČO* 31797971
Forma Občianske združenie
Ulica Tupolevova 24
PSČ 85101
Mesto Bratislava

*Do určenej kolónky daňového priznania uvádzať sprava doľava, pričom nepoužité polia ostávajú prázdne.

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 časti 6 daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (úvodný riadok časti 6 daňového priznania pre právnické osoby). – NOVINKA od roku 2016!
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Poznámky:

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 1. Fyzické osoby môžu prijímateľovi poukázať 2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3 €).
 1. Určujúcou skutočnosť či fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% je:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

 1. V prípade, že požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, požiadajte ho aj o vystavenie tlačiva s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2016“ alebo skrátený názov „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 1. Údaje z „Potvrdenia o zaplatení dane“ sú potrebné pre správne vyplnenie tlačiva s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ alebo skrátený názov „Vyhlásenie“, ktorý je súčasťou balíka dokumentov spolu s predmetným postupom.
 1. V tlačive s názvom Vyhlásenie je potrebné vyplniť:

a) osobné údaje v riadkoch č. 01 až 11 /vypĺňať iba relevantné riadky, pričom číselné údaje sa zarovnajú od ľavého okraja/

b) finančné údaje v riadku č. 12 a 13, pričom pomôcka k vypĺňaniu je uvedená napravo od buniek na vyplnenie

c) časový údaj v riadku č. 14, pričom pomôcka k vyplneniu je uvedená napravo od buniek na vyplnenie

 1. Údaje o prijímateľovi sú už v tlačive Vyhlásenie predvyplnené.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa – nie poukázaná suma) vami určenému prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (predposledný riadok tlačiva Vyhlásenie) – NOVINKA od roku 2016!
 1. Tlačivo „Vyhlásenie“ spolu s tlačivom „Potvrdenie o zaplatení danedoručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska[1]adresu si nájdete tu:
  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost alebo do 25.04.2022 odovzdajte uvedené tlačivá ktorémukoľvek členovi FS DEVIN a FS DEVIN odošle tlačivá za Vás.
 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

[1] Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
 1. Fyzické osoby môžu prijímateľovi poukázať 2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3 €).
 1. Určujúcou skutočnosť či fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% je:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. V závislosti od typu podávaného daňového priznania (typ A alebo typ B) je potrebné údaje uviesť do:

Daňové priznanie pre fyzické osoby typu A – oddiel VIII

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B – oddiel XII

 1. Údaje o prijímateľovi, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania pre fyzické osoby (typ A alebo typ B) sú nasledovné:
Názov Folklórne štúdio Devín
IČO* 31797971
Forma Občianske združenie
Ulica Tupolevova 24
PSČ 85101
Mesto Bratislava

*Do určenej kolónky daňového priznania uvádzať sprava doľava, pričom nepoužité polia ostávajú prázdne.

 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa – nie poukázaná suma) vami určenému prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (posledný riadok oddielu VIII alebo oddielu XII v závislosti od typu daňového priznania)– NOVINKA od roku 2016!
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie[1] doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

[1] Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!